Antoine Prum

Gespréich mam Antoine Prum am Kader vun der Ausstellung Atelier Luxembourg – The Venice Biennale Projects 1988-2011 (13/10/2012 - 24/02/2013)